FRG-UTBILDNING


Grundutbildning

Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en 36-timmars grundkurs. Den innefattar grundläggande utbildning i kommunkunskap, krisberedskap (hemberedskap), brandkunskap och HLR/första hjälpen.

Vår senaste grundkurs gick av stapeln under en helg på hösten 2017.  FRG Täby Österåker genomför en grundutbildning hösten -22.

Vill du delta i nästa grundkurs, anmäl dig här.

Läs mer om FRG grundutbildning.

   

Fortbildning och större ansvar

Efter grundkursen erbjuds medlemmarna kostnadsfria kurser i bl.a. ledarskap, kriskommunikation och stabsarbete.

Fortbildning och övning styrs i samarbete mellan FRG ansvariga,

säkerhetschefen och de lokala frivilliga försvarsorganisationerna.


FRG erbjuder stora möjligheter att utveckla sitt ledarskap. De som vill ta ett större ansvar erbjuds fortbildningar för att kunna ta olika roller inom FRG.

Läs mer här.


Kurser och övningar inom FRG

Den lokala FRG-organisationen, FRG i grannkommunerna och de frivilliga försvarsorganisationerna anordnar ett antal kurser varje år, oftast på kvällar eller helger. Inbjudan till dessa skickas ut löpande, och vissa kan du hitta på Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté i Stockholms län.

De frivilliga försvarsorganisationerna arrangerar också centrala kurser som finansieras av statsbidrag från MSB. Oftast utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst eller dagpenning när du deltar på fortbildningar.


Vi övar regelbundet de färdigheter som lärts ut på kurserna. Ofta ”sitter färdigheten i händerna” som för hjärt-lungräddning. Då är det viktigt att upprätthålla färdigheten. Övningarna sker antingen i egen regi eller tillsammans med FRG i andra kommuner.


FRG-engagemang - en investering i din kompetens

Din kompetens och ditt intresse styr vilken roll du har i FRG. Genom att, efter grundkursen, ta på dig ett förtroendeuppdrag lär du dig saker som kan visa sig viktiga i både privatlivet, studierna och yrkesrollen.


Inom FRG lär vi av varandra genom att alla frivilliga som engagerar sig i FRG bidrar med sina kompetenser från olika verksamhetsområden i det dagliga livet.


Många arbetsgivare ser också nyttan av fortbildning inom FRG och ger tjänstledigt för kursdeltagande. Din fortbildning blir en tillgång för både dig, arbetsgivaren och samhället.